خدایا ......
٬٬همه از تو می‌خواهند که بدهی ٬٬
٬٬اما من از تو می‌خواهم بگیری ٬٬

خستگی ناراحتی و غصه هایم را......

@ یه فکر مثبت میتونه کل روزت رو عوض بکنه!