گاهی اوقات شاید بهتر  بگم همیشه کافیه آروم باشیم و پر از حس خوب اینکه تو رو از همه متمایز تر میکنه