امروز زیبا بیندیش و بکوش 

مهربان    باش  و  عشق  بورز  ....!

دستی را بگیر پر شوى از حس زندگی.    

زندگی را باور کن :)

جرات کن و متفاوت  باش🌷 


تلاش کن تو زندگی !!!!!

مثل درختی باش

که اگه بهت کسی لگد زد  شکوفه بارونش کنی..!هرگز فراموش نکن  !

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند 

اگر خوب پیش میرود ازش لذت ببر

چون برای همیشه دوام نخواهد داشت

و اگر بد پیش می رود نگران نباش چون برای همیشه دوام نخواهد داشت.....!زندگی تون سرشار از شادی و لبخند