این روزا نوشتن و پیدا کردن موضوع برام سخت شده ،،،  

از چی نوشتن و به چی ختم شدن ؟ 


+قرار امسال چی کار کنی ؟

_نمیدونم 

+ بازم همون روال قبلی ؟ مگه قول ندادی که مثل قبل عمل نکنی !!! 

_ ..... قبل که معدلم خوب شد 19 

+ خوب شد ولی چه جوری یه چشمت اشک یه چشمت درس،  بابا تموم شد دیگه ول کن  ،،، چرا خودت رو اذیت میکنی  واسه یه درس ، یه رشته.


+این بده که به همه کمک میکنی ولی به خودت نه ...   خودت رو ببین !!!  تو تلاش میکنی ولی بهت بگم تو موفق غمگینی ،،،،،   
این جمله رو دوست داشتم :)


کاش گاهی خدا از پشت ابرها می آمد

گوشم رو محکم میگرفت و داد میزد :

آهای بگیر بشین !

این قدر غر نزن

همینی که هست

بعد یه چشمک میزد و آروم تو گوشم میگفت : 

همه چی درست میشه .....


التماس دعا  🙏🙏