فرشتگان از خداوند پرسیدند:


خدایا تو کہ بشر را اینقدر💜 دوست دارے 

چرا غم😢 را آفریدے؟ 


خداوند گفت:

غم را بہ خاطر خودم آفریدم!


چون مخلوق من تا غمگین نشوند

بہ یاد خالقشان نمے افتند....+  دوست دارم که نگاهی، کنم آسمان☁ / شاید که ، ببارد قطره ای باران ☔