یه ده روزی نیستم  یعنی نه پست و نه نظر  شاید بهتر شدم و اومدم ...

دوستون دارم  و آرزوی موفقیت دارم براتون 💜

آرام رو  دعا کنید اربعین!