# گریه حرفیه که قلبتون میزنه وقتی لباتون نمیتونه درد و توضیح بده.....


با خودم میگم اگه من خدایی نکرده بودم چی ؟ گاهی بد نیست یه لحظه یه جا به جایی فکری انجام بدین که اگه ما بودیم چی ؟ که من خودم که ناز نازی ،،، گریه میکردمممم زیاد شایدم دق میکرد شایدم افسردگی شدید .....  نمیتونم تصور کنم خدا کنه واسه هیچ کس حتی دشمن آدم این اتفاق ها نیوفته ..

هوا سرد ... 

بد قلب ها رو می سوزونه اصلا جگر سوزه ... بد ِِ بد ...

یکی از بچه ها بود کرمانشاهی امیدوارم حالش خوبه باشه اگه ازش خبری ندارم دختر خوبی بود و یادمه بهم  بهم میگفت آرام   کاش مشاور شده بودی :)  امیدوارم حالش خوب باشه و موفق 🙏


سالم و حالتون خوب باشه :)