ناشناس پیام بدین میخوام ببینم میتونم تشخیصتون بدم😉

سوال و نظری  هم بگین  و بپرسین:) چه در مورد خودم چه وب :)

میدونم متن ها رو هنوز ریز می نویسم ولی خب من حساس هستم یکمی خطش درشت تر بشه یه جور میشه :/


#هفته _ناشناس بگو:)


حنانه اجیییی قهر نشو😢