تو دختر شدی نه برای  در حسرت ماندن یه بوسه ،،،، دختر شدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش💜

تو دختر نشدی برای همخواب آدم های بیخواب شدن ،،،، دختر شدی که برای خواب کسی رویا شوی😍

تو دختر نشدی که،،، در تنهاییت حسرت اغوشی عاشقانه را داشته باشی ،،، دختر شدی تا آغوشی در تنهاییه عشقت باشی ❤

نه برای چشم های هرزه ای که پاکی تو را ارزان میخرند!

دختر باش و مغرور😎،،،، عروسک نباش در دست کولی های عروسک باز!!!

پاکی ات را ارزان نفروش به دورگرد های عروسک پرست ،،،

به هر کسی دل نبند...!!!