#و چقدر گاهی غیرقابل پیش بینی میشود ...!

خدایا خواهشش نگاهی کن 😢