# به فرض مثال خخخخخخ من این گربه باشم 😂 عکس پیدا نکردم انسان باشه خخخخخخ یعنی بود ولی به بامزه ای این عکس نبود.


داخل اتاق عمل بودم و کلا ماسک و لباس مخصوص و اینجور موارد ها پوشیده بودم  ، خلاصه بگم  که از پشت اون ماسکی که فقط چشمام معلوم بود به بیمار که حالش خوب نبود و می ترسید لبخند زدم 💜  نمیدونم از روی حالت چشمام فهمید که لبخند زد یا دید مثل این گربه شدم 😻  

#پرستار _باید به مریض آرامش بده نه  ولش کنه به اَمون خدا 😒  تازه دستش رو بگیره ( اضافه کنم  محرم و نامحرم رعایت بشه بعد نظر ندین خدایا به راه راست هدایتش کن ) 

اصلا من خودم رو جای مریض میذارم روی تخت جراحی  ، دوست دارم یکی دستمو بگیره ارومم کنه ، که همه کلا حوصله ندارن و وقت :/


+تسلیت هم بابت شهادت و هم هم وطنان که در هواپیمای تهران یاسوج بودن:(