اگر در حسرت آغوش کشیدنم گم شدم ...

اگر در حسرت گفتن آرام جان بیا یه کوچولو بغلت کنم ،بوست کنم دخترم، ماندم...


اگر چشمانم ، در حسرت یکبار در اغوشت گریه کردن را کشید ، تا با دستانت نوازشم کنی و بگویی دخترم ، اراممم ، گریه نکن خانوم کوچولو .....ماند..

اگر دلم حرف خصوصی با تو را داشت اما دَم نزد  همان حرفای دختر و مادری همون شیطنت ها، همون خنده ها و اذیت ها ..

اگر منتظر دخترم صدا کردنت بودم تا بگوم جانم مامان ...


اما

 تو را برای بودنت ، 

برای خستگی هایت..

برای نخوابیدن هایت...

برای نگاه های خسته ات...

و برای دستان چروکیده ات...

و برای تمام زحماتی که برایم کشیدی !

دوست دارم :) 


 شاید تو مهر مادری را در چیز دیگری دیدی!


#شاید این پست را نخوانی و هرگز نخواهی خواند....

اما اگر اذیتت کردم ، به پای بچگی ام بگذار ..

ممنونتم بابت زحماتت شاید که نه حتما اگر زحمات تو نبود من اینجا هم نبودم...

روزت مبارک💜