میشه قطع دنبال کنید و دیگه آرام رو ترک کنید ؟ 

این وب ، نبود واسه من ، تا خواستم شاد باشم ، زد حالم خراب کرد و خراب تر !

دلم برای اونایی که رفتن تنگ شده برای بچه ها ..

دلم  برای پست های قبل  ام تنگ شده ..

از کی این همه غم اومد ..؟

اینم بگم از صمیم ِ قلبم دوستون دارم 💜