-  تو عاشق هم میشی ؟

+ اگه یه روز عاشق شدم  ، دیگه اون آرام که فقط یه هدف و یه آرزو داشته نیستم..

- کی میخوای دست از اینکارات برداری ؟خسته نیستی !

+نه ،،،،،

-اگه من جات بودم ازدواج کرده بودم تا حالا ..

+ .... عشق رو نمیفهمم  ،، یعنی چی یه نفر عاشق ات شده ؟ من وابسته به یه چیز ام همین !

اگه تونستم از هدفم بگذرم اون موقع دیگه وابسته به چیزی نیستم

و  وابسته شاید ،شدم..

شاید عاشقی ، وابستگی است !