قول میدم تا آخرش برم قول میدم ..

حتی اگه داغون باشم ...

از نرسیدن به هدف !

ولی من میرسم یه روزی ...!

تموم سختی ها یی که کشیدم رو جبران میکنم :(

تموم اشکام جبران میکنم تمومشو ..

تموم تفاوت ها..

تموم حال خراب هام و ...

تموم دِق دلمو خالی میکنم ..

تموم بغض هایی که کردم ولی نشکست و شد عقده ای که هر لحظه نزدیک بشکنه و گریه هامو جاری کنه !

قول میدم حتی اگه دیگه نایی نداشته باشم !

قول رسیدن میدم 🎈

تو چی هستی تا هر اتفاقی افتاد میشنم برای نرسیدن بهت( همون هدف ) زار گریه میکنم ...

چی هست که وابسته شدم ؟


#

یادم خاطره ای افتاد مربوط به وقتی خیلی بچه بودم که داشتم اذیت میکردم ، گفتم الان از این ترقه ها میندازم زیر پات !

یادته خندیدی گفتی من میخوام برات خوراکی بیارم بخوری  ..

نمیدونم چرا اینو یادم اومد :/


+ دیگه نمیدونم در مورد چی پست بذارم  :/