راه میرم و..

شهر زیر پا هایم تمام میشود .....!

#آهنگ _ گریه :)

شاید یه ذره آروم شدم ..

نور هست پس امید زندگی هست :) 

خدایا خودت فقط 💜💜💜

وقتی میخندی قلبم میلرزه 💜

حالتون خوب 🌼