خدایا یعنی میشه من فردا برم و با خوشحالی برگردم ؟ 

میشه بهم انرژی و روحیه بدی فردا :)

میشه قلبم آروم باشه 💜


#به  خودت می سپارم ، میدونی که من نازک نارنجی هستم ، قوی مثل آدم های دیگه نیستم ، زود میزنم زیر گریه ...  تازه مثل این دختر بچه ها  هم میترسم :(  میدونم خیلی ناز نازی هستم ولی خب چی کار کنم همش تقصیر این نرسیدنِ شد و گرنه من هم مغرور بودم و هم همیشه سعی میکردم قوی باشم ولی حالا ..

اول تو بعد مامان بابام ، تو رو دوست دارم ولی میدونی من اگه چیزی بخوام یا غر میزنم و حالت طلب کارانه میگیرم گاهی اوقات ، یا اینکه یهو میزنم زیر گریه :/

خدا خودت که میدونی ، شرمنده ام نکن ! 

*قلبم بی قرارِ 💜