به خاطرِ خدا بخند !

توی که دلت پاییز است ..

دستانت،،، تابستان 💚

و چشمانت همیشه  زمستانی ...!


 به خاطرِ خدا بخند :)

و به راز درونت ایمان بیاور ..

و به دستانی که معجزه میکند 💛

و امیدی که دوباره جریان می یابد 🌼


بار دیگر زمزمه کن و ...

باور داشته باش 🌻

هیچ چیز در این دنیا ماندنی نیست 🍁

حتی اگر دلت پاییز باشد ...

بهار دوباره می آید 💜💚💛💙