#الهی من فدات بشم :) ----> خودمو میگم 💜💜

نسبت به قبل خیلی خیلی خوشحال نیستم ولی میدونم کار تو بود شک ندارم آخه یادمه گفتم یعنی میشه من بیشتر از 4 تا بیست داشته باشم ؟ 

باورم نمیشه معدلم بهتر از قبل ، 19 و دیگه نمیگم بقیه اش رو 😎 خورده اش بیشتر از ترم قبل :))))

یعنی میشه تاپ بشم دوم هم قبول دارم ؟💛

ولی امتحانات انگار جهنم میشه برام به نظرم یه  خورده با اعتماد بنفس بیشتر میرفتم سر جلسه امتحان ، خودمو باور میداشتم ، عالی تر میشدم :)

همین نداشتنه باعث شد نشه :(((

میدونی خیلی بدِ ، با هر بار یاداوری اشک تو چشمام جمع میشه ...

نمیدونم این اشک ها رو به اسم ، اشک شوق برای رسیدن باید بدونم ، یا اشک  نرسیدن که هنوز منتظر رسیدنش هستم ؟

شاید خیلی پرتوقع هستم از خودم ، بعضی مواقع میگم کاش همشو بیست میشدم همش !


@ببخشید که آخرش تلخ شد ..