+ تو که آرزو هات برآورده میشه ارزوی یه خواستگار خوب کن دیگه ؟

جانم ؟ :/

+😅

- من اگه قرار بود ارزوم برآورده میشد که دو سال پیش باید این اتفاق میوفتاد...

+ همش درس بخون تا پیر بشی 😐

- باشه 😹


# تفریح ام فیلم و کتاب غیر درسی و غیره نیست یعنی یه ذره حوصله و پول میخواد 🎈 که ترجیح بر این که پس انداز کنم :)

البته از کارای مورد علاقه ام اهنگ :)))))

به جبران پست قبل 💜