یکمی از خاطرات را بگم !

#سر عمل بودم و ترس داشتم  که نکنه چیزی رو خراب کنم ولی وقتی داشتم کارم رو انجام میدادم یه آرامشی خاصی داشتم نمیدونم چرا ؟ راحت بودم 😐  براتون بگم قبل از من یه مرد داشت کمک میکرد به آقای دکتر سر کِیس ( همون عمل ) ، یهو نمیدونم چی میشه،،، دکتر میگه زود باش 😑 داشتم با خودم می گفتم باید سرعت عمل داشته باشم که یهو اینجوری نشه که بعد گریه کنم !

من رفتم سر عمل :)  سریع وسایل ها رو مرتب میکردم دکتر هم شلخته خخخ ، یه لحظه نمی تونست چندین وسیله رو تو دستش نگه داره براش نگه داشتم و دیگه پرو شده بود میگفت باید اینو بگیر 😈😁 اینو بردار 😶 ولی نمیدونم خونسردی دکتر بود یا من ، اصلا انگار نه انگار تو فیلد جراحی هستم .

یا اون لحظه که گفت هر وقت گفتم این ابزار رو بردار با یه تکه گوشت بود ، میگم رو ندم پرو میشن هی ایراد بگیرین .

ولی دید بلدم اینقدر اجازه این کارا رو داد وگرنه میگفت کنار وایسا ... فقط یه دونه سوتی دادم خخخ یه لحظه هم  همموون هول شدیم دست هممون رفت رو میز جراحی اون لحظه دیدنی بود 😂 هیچی بهم نگفت .

اخرشم تشکر کرد و منم هیچی نگفتم ، نمیدونم چرا :/

از این دکتر پیرا نبود 28 داشت ...

خیلی خوشحال بودم تونستم کمکی بکنم  به مریض کلا کارم خوب بوده 💜ساعت اولیه حس عالی داشتم بعد اومدم ، تو تختم گریه کردم ... به این چرا من جای این رزیدنت ها نیستم  ، من که حتی بیشتر بلدم .. چرا نشد و اینا ..

#صبحی خواب بودم  ، موبایلم کنارم بود که دیدم داره صدای ویبرش میاد نگاه کردم دیدم شماره ناشناس ، همیشه ناشناس جواب نمیدم ولی چون گفتم شاید یکی از بچه ها باشه این بار جواب دادم ، اولشم هیچی نگفتم ببینم کسی حرف میزنه ! دیدم هیچی نمیگه تا گفتم : الو  گفت : زود بیا دم در خونه آقات ( فکر کنم منظورش بابا بزرگ بود ) اینا :/ و سریع قطع کرد ، حتی من نتونستم بگم اشتباه گرفتین .

صدای یه مرد جون حدود 26 اینا بود لهجه هم نداشت .. با یه قطعیتی گفت ، اگه من یا خواهرش بودم یا نامزدش میزدم زیر  گریه میکردم شایدم قهر میکردم ، تا اینجوری صحبت نکنه ...البته معلوم بود خواب بود خخ حقش ِِ تا دم درد وایسه زیر پاش علف سبز شه تا وقتی  که دوباره زنگ بزنه بفهمه اشتباه گرفته 😹

البته اولش تو شوک بودم  ،،،

اول صبح تا من باشم شماره ناشناس دیگه جواب ندم 😬


@برای اینکه خودمو گول بزنم میگم بذار بگذره کارت عالی بشه بعد آزمون که دادی یه جراح حرفه ای بشی :)