انیشتین گفته است که زمان فقط یه تصور ذهنی است ، اگر این مطلب را درک کنی و بپذیری که زمانی وجود ندارد ، خواهی دید که هر چه در آینده می خواهی از پیش وجود دارد .

وقتی خواسته ات را می نویسی یا تصور می کنی یا می گویی ، باید از فعل زمان حال استفاده کنی . خواسته ات را در ذهنت ، قلبت و بدنت بتابان و آن را در همین جا و همین لحظه ببین :)

*قطعه ای از کتاب که بهوبی داشتم میخوندم  و دیدم 🌼


#قرار بود خیلی اجازه ندم حالم بد بشه !!!