تست دادم نوشته شما دارای تغییرات ناگهانی در تصمیم هستید از تصمیم گیری در این اوضاع خودداری کنید ! 

 ممکن هر تصمیمی بگیری ،،، مثلا  چند دقیقه یا ساعت پیش میخواستم وبمو حذف کنم برم بدون هیچ حرفی یا زنگ بزنم بگم دیگه نمیخوام شرکت کنم ،، 

دلم میگه تو ، تو این همه چیز دنیا فقط یه وب رو خیلی دوست داری میخوای حذفش کنی بعد به خودم میگم بذار از چیزایی که دوست دارم دل بِکَنم... 

چرا وبمو خیلی دوست دارم ؟ 

شاید بدم دست یکی از دوستام مثلا همه پست و نظرات رو حذف کنم بدم نیست ...! 

یا از ترجمه انصراف بدم  ،،،از همه چیز انصراف بدم ؟!

اگه یه روز حذف شد و رفتم بدونید حالم خیلی خراب بوده و دیگه خیلی بیشتر از تکرار میشده که بگم ..

نظرات هم همین جوری بازه ، نظر هم دیگه چاره ساز نیست ، باز می ذارم تا شاید راهی برای من باز شد ...

#فهمیدم کیا واقعا خوبن ! 

خوب باشین :)