# از شغل ، از شخصیت و ویژگی  ظاهری و اخلاقی ...!

چه انتظاری از خودت داشتی و چقدر بهش رسیدی ؟

هر کدومش رو که دوست داشتی بگو اگرم نخواستی فقط بهش فکر کن :)

@چالش @

امیدوارم شرکت کنید یه ذره محک زدن خودِ :) 

+فقط عکسِ😀