اولین بار تعداد نظرات خودم بیشتر از تعداد نظرات شماها😎

1-وب 300 تایی شد  ولی حسی ندارم بهش ،، همیشه فکر میکردم یه ذره حداقل ذوق کنم ولی هیچ!

2-چه جوری میشه تغییر آدرس داد و دیگه کسی نتونه دنبالت کنه یعنی هیچ دنبال کننده ای نداشته باشی ؟ به جز مورد وب جدید زدن  ،،،، بلاک میشه کرد؟ ( نقشه ها دارم براتون میخوام فرار کنم 😅) 

3-وقتی نمی خونی چه فایده ؟ منظورم درس !

4-

+بلدی کلاس بذاری ؟ 

-کلاس چی ؟ 

+کلاس دیگه ، پرستیژ کاری 😎

-اهان ، نه بابا بذارم برای چی ؟؟؟؟؟؟

5- یا خودمو میزنم به اون در یا واقعا گاهی متوجه نمیشم 😶