#تجویز میکنم که یه ذره بخندیم :) 

حال گریه کردن ندارم و اینکه باید حالم خوب باشه !


+چقدر نصیتت کردم ، گفتم  هی نگو نه گوش نکردی حالا بکش ، حالا برو دنبالش 😐

-خخخخخ نگران نباش خودش میاد 😏 یا شایدم نامه اش بیاد😉 

+ هی بخند :/  کج و کوله که شدی اونوقت می فهمی !

-خب چی کار کنم ؟ زندگی دیگه خخخ یه روز زین به پشتُ و یه روز پشت بزین

+ از دست تو روانی آدم میشه 😶 

-میدونی من چهار روز  پیش یه خوابی دیدم قبل از این موضوع

+چه خوابی ؟

-خواب دیدم ازدواج کردم یه فسقلی هم دارم ولی داشتم گریه میکردم 

+چرا ؟ 

-چون شغلش چه جور بگم نظامی بود ، بعد من هی گریه میکردم می گفتم من با این فسقلیمون چی کار کنم اگه تو یه طوریت بشه :/  بعدم عین ابر بهاری گریه میکردم حالت دق کردنم داشتم .. چه مفهومی داره ؟  

+ خواب هاتم دیدنیه 😅

-اینقدر گریه کردم ، بعدشم که بیدار شدم میخواستم گریه کنم ، گفتم میخوای آخر کارم با یکی ازدواج کنم که شغلش جوری باشه که من هی استرس داشته باشم :/ البته بگم خواب هام یکی در میون به حقیقت می پیونددد !  شانس که ندارم عاشق نمیشم نمیشم یهو از قضا عاشق ممکن بشم .. 

+مفهومش رو میشه درک کرد به زودی یه خبرهایی میشه یا شایدم شده :) 

-اشتباه میکنیاا به نظرم خوبم میشه :))

+آره خیلی خوبت میشه  به عقل میای 😎

-دختر لوس😒


#خدایا سالم باشم خواهش میکنم 💜