#وقتی درس می خونم فکر میکنید چه آهنگی گوش میدم 😅؟

اهنگ فقط به خاطر تو و یا اهنگ اره برات میمونم خخخ  من نمیدونم جریان چیه که مطالب هم قشنگ حفظ میشم 😂

@ گربه زرد منم 😈 شما کدومین ؟

راستی بگم با دعا های شما حالم بهتره :)))