دارم به دکتره میگم بیماره الکل مصرف میکرده 

 میگه addict بوده ؟ 

میگم نه فقط الکل مصرف میکرده و مثل اینکه هنوز هم مصرف میکنه طبق گفته خودش:|

دوباره میگه addict بوده ؟ 

نه نبوده فقط الکل مصرف میکنه :| ( با اعتماد بنفس گفتم 😂)


#منو بگو که فکر میکردم addict یا همون معتاد بودن فقط برای مواد مخدره خخخخخخخ 

چقدر تو دل خودش خنده 😅 


*روزای اول 🐥

@ زده به سرم الان داشتم  در مورد دارو ها میخوندم خب یادم اومد این خاطره

ساعت 1:42