دیروز روز جهانی خشونت علیه زنان بود اگر اشتباه نکنم ...

داشتم همین جوری مطالب پزشکی رو میخوندم بعد یه کلیپ در رابطه با خشونت با کادر درمان خانم دیدم 😑 به مناسبت همین روز.

اقاه جوری مشت میزنه تو سر پرستارِ که ، پرستارِ میوفته زمین، یه خانم دیگه میاد کمک اونم میزنه :/  فکر کنم بیمارستان رو با محل مسابقه بوکس اشتباه گرفته بود.

اگه این مشت من خورده بودم کلا از قید حیات خارج میشدم ....

#

+فرض کن پزشک شده بودی بعد همراه مریض میزد تو رو !

-😐


@ مریضِ ، عصبی بود  قرار شد من پانسمانش رو درست کنم( 😱) ،  به خودم گفتم منو دعوا نکنه خخخخ بعد دیدم نه داره دقت میکنی من چی کار میکنم البته خودم هم مظلوم گرفته بودم که دلش نیاد دعوام کنه 😎  

+

یه بار چسب پانسمان ِِ کنده نمی شد :/ 

من نمیدونم چرا هر مریض به من میوفتاد این شکلی بود😷 یه دردسری بود اقایون  هم که عصبی ، یه چیزی میگفتی یه کتک میخوردی خخخ شوخی میکنم ..

من بدبخت عین گنجشک مُرده بودم 🐤 اولش برای مریض توضیح میدادم این جوریه ، فقط یه ذره درد داره ( البته گولشون میزدم که دیگه خجالت بکشن نگن وای مُردیم ، بلد نیستی😅)

"یه همراه مریض به استادم گفت این خانوم پرستاره بچه هست ، صحنه دیدنی بود 😹