خدا جون با قلب من بازی نکن 😍 یهو شاید از ذوق مرگی سکته رو زدم !!! 

چرا یه روزایی میخوام ذوق مرگ بشم از خوشحالی 🌼


####

خودمم متعجبم ، خدا هم میخواد منو اذیت کنه 😻 سر به سرم بذاره :) 

دوست دارم 💙

فکر کردم فراموش کردی این بنده ات رو ...