رفتم که بازم غمگین نشم !

بدتر حالم بد شد ...

#یه کوچولو دعا 🌼