وقتی مجبـوریـد درجـایی که اکـنون هستـید بمانـید، کتـاب خوانـدن بـه شمـا جـایی برای رفتـن میدهـد!💜📚📓

##

مزرعه حیوانات

مروارید : داستان نسبتا قشنگی بود مخصوصا وقتی کینو به خانومش میگه بچه نباید گریه کنه و خُوانا به چشمای نی نی اش خیره میشه و میگه:  خودش ( نی نی ) هم میدونه که نباید گریه کنه :))

نوثنگر آبی 

موش و آدم ها 

داستان انگلیسی کوتاه 

شازده کوچولو 

تمامش میکنیم 

ترغیب


خوشحال میشم اگه کتاب میدونید خوبه بهم معرفی کنید :))