من معمولیم 

من یکی مثل همه آدمای دیگه ولی با یه تفاوت....

میخوام بجنگم برای هدفم !

میخوام بتونم پیروز شوم در این دنیا :)

می‌خواهم تصور کنم بهترین ها را برای خودم  

اینجا مکانی مثبت برای همه برای کسانی که میخواهند به سمت موفقیت پیش ببرند هست

کافیه بخوای....!


و چقـدر دیر می‌فهمیم که زندگـی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم…

میخواهم دنیایم را بسازم نه با دستانم،با افکارم نه با گفتارم، با اعمالم.میخواهم آینده ای بسازم تا گذشتم ام در برابرش زانو بزند.

میخواهم بهشتم را همینجا روی کره خاکی بسازم،خدایا از تو یاری میخواهم نمیگویم دستانم را بگیر عمریست که گرفته ای مبادا رهایم کنی، میدانی قلبم را حرم تو کرده ام پس نورت را بر قلبم بتابان.