خودم


برای رسیدن تلاش کردم اما ..

#آرام 


نکته مهم 📛

من در هیچ شبکه مجازی ، کانالی ندارم یا گروه ، چه درسی و چه کنکوری و چه غیر درسی و دل نوشته ،

اینستاگرام ندارم اگه داشتم حتما میدادم به اون هایی که می شناسم.

شماره، من تو عمرم به کسی ندادم در وب  ! حتی اگه من یه روز   بیام بگم این شماره منه ، باور نکنید ⛔

من تا حالا به هیچ کس ، به کسی که نشناسم  شماره ندادم ، موبایلم در سال شاید بیست  تا زنگ بخوره !

اگه کسی گفت من شماره دارم یا چمیدونم و ای دی یا کانال زده آرام برای کنکوری ها الکی است!