خودم


برای رسیدن تلاش کردم اما ..

#آرام 


نکته مهم 📛

من در هیچ شبکه مجازی ، کانالی ندارم یا گروه ، چه درسی و چه کنکوری و چه غیر درسی و دل نوشته ،

اینستاگرام ندارم...

شماره، من به کسی ندادم در وب  ! حتی اگه من یه روز   بیام بگم این شماره منه ، باور نکنید ⛔

اگه کسی گفت من شماره دارم یا چمیدونم و ای دی یا کانال زده آرام برای کنکوری ها الکی است!